ΒΑΛΚΟ ΜΟΝ. I.Κ.Ε

" V. CO "

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών (e-ΥΜΣ)

Ημ/νία: 24/09/2019

Κωδικός εγγράφου e-ΥΜΣ: 152057240000/Α 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

Την 24/09/2019 συστήθηκε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΛΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «V. CO.» με τα ακόλουθα στοιχεία: Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 152057240000 Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 152057240000 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801221030 Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ Κ.Α.Δ. : [68200000] ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται». Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη. Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ (https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98) 

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι.Κ.Ε. 

(Περιλαμβάνεται το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’)). 

Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΛΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ξενόγλωσσα «VALCO SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY») και το διακριτικό τίτλο «V. CO.» (ξενόγλωσσα «V. CO.») . 

Άρθρο 2 ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ. 

Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ . 

Άρθρο 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την 23/09/2039. 

Άρθρο 5 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ − ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ − ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000,00 ευρώ και σχηματίζεται από 1.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο. 

2. Ο συνολικός αριθμός των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας ανέρχεται σε 1.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, σε 0 εταιρικά μερίδια εξωκεφαλαιακών εισφορών και σε 0 εταιρικά μερίδια εγγυητικών εισφορών. 

Τα παραπάνω εταιρικά μερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι κεφαλαιακές εισφορές των εταίρων, αξίας 1.000,00 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 1.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστο και καλύφθηκαν ως κατωτέρω: 

1. Ο εταίρος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΛΟΖΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ και της ΑΓΑΘΗ, το γένος ΒΑΛΟΖΟΥ, κάτοικος ΛΑΡΙΣΑ, επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ, αρ. 63, ΤΚ 41336, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ρ898842, Α.Φ.Μ. 068858635, ηλεκτρονική διεύθυνση (e−mail) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ, κατέβαλε ποσό 1.000,00 X (100%) ευρώ μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και έλαβε 1.000 X (100%) εταιρικά μερίδια. 

Άρθρο 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Διαχειριστές δια του παρόντος ορίζονται : 

1. για αόριστη διάρκεια, ο/η ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΛΟΖΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ και της ΑΓΑΘΗ, το γένος ΒΑΛΟΖΟΥ, κάτοικος ΛΑΡΙΣΑ, επί της οδού ΟΔΥΣΣΕΩΣ, αρ. 63, Τ.Κ. 41336, κάτοχος Δ.Α.Τ. Ρ898842 Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, Α.Φ.Μ. 068858635, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ. 

Άρθρο 7 

Το περιεχόμενο του παρόντος είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4072/2012 όπως ισχύει. Σε όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του ίδιου νόμου. Αυτά ομολογεί και αποδέχεται ο μοναδικός ιδρυτής ΒΑΛΟΖΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο οποίος υπογράφει το παρόν καταστατικό, 

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ, Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2019. 

Στοιχεία ηλεκτρονικής υπογραφής μελών 

Μέλος Καταχώριση Ηλεκτρονικής Υπογραφής ΒΑΛΟΖΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΗ 24/09/2019 20:27:36